VCA BASIS en VOL

Werknemers in diverse bedrijfstakken hebben kennis en inzicht nodig van de veiligheidsrisico’s op de werkplek. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Met deze opleiding bent u volledig op de hoogte van onder meer risico’s en preventie, brand- en explosiegevaar, werken op hoogte en de gevaren bij het werken met machines, gereedschappen en transportmiddelen. De Arbo-wet stelt dat werkgevers verplicht zijn te zorgen voor de veiligheid van derden die zich op het bedrijf bevinden. Opdrachtgevers kunnen daarom eisen dat uw personeel beschikt over het diploma Basisveiligheid VCA. Van leidinggevenden kunnen zij bovendien eisen dat zij het diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden hebben behaald. Het doel is om u veiliger te laten werken en het aantal ongelukken te verminderen.


Wij bieden zowel VCA Basis als VCA VOL (leidinggevende) aan.

De onderwerpen die aan bod komen omvatten o.a. Wet- en regelgeving, risico’s en ongevallen, gevaarlijke stoffen, branden en explosies, besloten ruimten, machines en gereedschappen, tillen en hijsen, struikelen, uitglijden en vallen, werken op hoogte, elektriciteit, persoonlijke beschermingsmiddelen.

Kleine Blusmiddelen

Deze opleiding is bestemd voor personen die vanwege risico in het werk te maken kunnen krijgen met brand en deze snel en adequaat moeten kunnen bestrijden zonder gevaar voor zichzelf en anderen. In de praktijk is gebleken dat veertig procent van de beginnende branden met kleine blustoestellen kan worden geblust. Tijdens deze korte opleiding leert u omgaan met kleine blustoestellen.

Op ons oefencentrum hebben wij uitdagende en unieke scenario’s en ruimtes nagebootst, waar zo realistisch mogelijk geoefend kan worden. Van auto, keuken tot computer brand!

Beheerder BMI

Als u binnen uw organisatie het beheer, de controle en het onderhoud van de brandmeldinstallatie (BMI) regelt, is deze opleiding een verplichting volgens de NEN 2654-1. U leert onder meer het belang van kwaliteit van de BMI, zaken die aan de BMI gekoppeld kunnen zijn en de invulling van de ‘alarmorganisatie’. Bovendien krijgt u tal van tips en adviezen voor het beheren en onderhouden van de BMI. Daarnaast fungeert u als eerste aanspreekpunt voor de brandweer, bijvoorbeeld in situaties waar twijfel bestaat over de echtheid van een brandmelding en de noodzaak voor de brandweer om uit te rukken.

In de cursus wordt ingegaan op het beheer van de brandmeldinstallatie, periodieke controles en onderhoudswerkzaamheden.

Adembescherming

Deze opleiding is bedoeld voor bedrijfshulpverleners met een gidsfunctie waarbij het gebruik van adembescherming nodig is. Dat is onder meer het geval bij het werken in cellengebouwen of in een omgeving met gevaarlijke stoffen. Denk hierbij aan gerechtsgebouwen, politiebureaus, huizen van bewaring, TBS-, jeugd- en rijkswerkinrichtingen, militaire strafgevangenis, psychiatrische ziekenhuizen, industriegebouwen.

De opleiding biedt een combinatie van theorie en praktijk met als doel de bedrijfshulpverlener veilig en verantwoord te laten optreden met adembescherming. Zowel de technieken en richtlijnen voor het gebruik van adembescherming, als de procedures bij het redden en gidsen worden getraind.

Preventiemedewerker

Werkgevers zijn verplicht de preventietaken vorm te geven in hun bedrijf. Zij kunnen daarvoor één of meerdere werknemers aanwijzen: de preventiemedewerker(s). Dit zijn eigen werknemers die de werkgever bijstaan in de dagelijkse zorg voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden op de werkvloer. Zij zijn een goed toegankelijk aanspreekpunt voor collega’s met vragen over veiligheid en gezondheid op de werkvloer. De preventiemedewerker ondersteunt zijn collega’s bij het werken volgens de veiligheidsvoorschriften en geeft hen zonodig voorlichting en instructie. De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging moet instemmen met de preventietaken.

Table Top oefening

Een Table-Top oefening wordt gebruikt om de BHV'ers en/of overige werknemers te trainen op de procedures bij een incident, zodat zij bij een daadwerkelijke calamiteit beter voorbereid zijn.

Praktisch kunt u dit doen door uw bedrijf op ‘papier’ te laten ontruimen. Maak een keuze uit de scenario’s (uit het BHV plan). Geef op de plattegrond van het bedrijf aan wat voor calamiteit er heeft plaatsgevonden en laat de deelnemers opschrijven/vertellen wat voor actie zij ondernemen. Door te oefenen weet u bij een daadwerkelijke ontruiming adequaat te handelen. Deze oefening volgt u uitsluitend op maatwerkbasis, zodat de inhoud perfect aansluit op uw praktijk. Voor ieder BHV-team is het aan te raden om met regelmaat de opgestelde procedures te oefenen.

 

Wij verzorgen deze oefening zowel op ons oefencentrum als incompany!

RI&E

Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) zijn de meeste bedrijven verplicht een RI&E uit te voeren. Dit betekend dat deze bedrijven een inventarisatie moeten maken van de gevaren die het werk voor de medewerkers met zich mee kan brengen en van de mogelijk daardoor ontstane risico’s en de grootte daarvan (evaluatie). Hierdoor wordt er bepaald of zij wel of niet (volledig) voldoen aan wettelijke bepalingen. Een RI&E is eigenlijk een gevaarsinventarisatie en risico-evaluatie. Het belangrijkste doel van de RI&E is om het management te ondersteunen bij het voeren van een structureel arbobeleid teneinde de aanwezige risico’s te reduceren en de werkomstandigheden te optimaliseren. 

Safety Centre Boxmeer kan u hiermee ondersteunen en indien gewenst dit compleet voor u verzorgen.

BHV en Ontruimingsplan

Safety Centre Boxmeer is uw partner in advisering over veiligheid, want bedrijfsveiligheid is cruciaal voor elk bedrijf.

De gemeente waarin u gevestigd bent stelt eisen aan het veilig gebruik van gebouwen. Conform de geldende bouwwetgeving verleent zij u een vergunning voor uw bedrijf. Daarnaast bent u wettelijk verplicht te voldoen aan de Arbeidsomstandighedenwet. Door het opstellen van een BHV-ontruimingsplan zorgt u er voor dat u aan alle gestelde regels en richtlijnen voldoet. Het plan sluit naadloos aan op uw dagelijkse praktijk, zodat u restrisico’s tot een absoluut minimum beperkt. Een gerust gevoel voor u en uw medewerkers. 

De restrisico’s van de hierbovengenoemde RI&E vormen het uitgangspunt voor het BHV-plan. Tijdens het maken van uw
BHV-plan adviseren wij u over het beheer en de borging van uw BHV-organisatie, met aandacht voor de actuele wetgeving.

Indien gewenst toetsen we het BHV-plan middels het spelen van een aantal simulaties zodat de procedure voor een ongeval melding en een brandmelding aan de orde komen.

Uiteraard verzorgen wij ook ontruimingsoefeningen!

Vraag hier vrijblijvend naar de mogelijkheden!

Bekijk hieronder alle cursusmogelijkheden van Safety Centre Boxmeer.

BHV

Ieder bedrijf is verplicht om bedrijfshulpverlening (BHV) te regelen.

Lees verder

Eerste Hulp & AED

Leer levensreddend handelen!

Lees verder

Ploegleider

Leidinggevende BHV.

Lees verder

Overig aanbod

VCA - Kleine Blusmiddelen -Beheerder BMI - Adembescherming - Preventiemedewerker - Table Top - RI&E - BHV/Ontruimingsplan

Lees verder